Postadres:

Het Haagje 1-51, 7902 LA Hoogeveen


Mailadres:

anitaveldmanfd@icloud.com


Website:

www.deanitaveldmanfoundation.nl


KvK 60719559


IBAN NL40 INGB 0007 2256 06


RSIN nummer 8540 30 839


logo Anita veldman founation

Stichting de Anita Veldman Foundation

De Stichting de Anita Veldman Foundation (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 20 mei 2014 en heeft als doel het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen en aan de ziekte van Hodgkin danwel aan kwaadaardige hersen tumoren in het bijzonder. Ook stelt de Stichting zich ten doel te voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is.
Beleidsplan 2019-2026

1. Inleiding

Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting.
Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.


2. Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

  1. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen;
  2. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan de ziekte van Hodgkin dan wel aan een kwaadaardige hersentumor in het bijzonder;
  3. het doen voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het financieel ondersteunen van (de ontwikkeling van) opleidingen en trainingen voor professionals in de zorg gericht op het begeleiden van personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

3. Activiteiten

Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de stichting onderhoudt het bestuur actief contact met specialisten op het gebied van onderzoek naar kwaadaardige (hersen) (lymfeklier-) tumoren teneinde goede informatie te verkrijgen omtrent concreet belangwekkend onderzoek op dat gebied. In dat verband is in 2017 en in 2021 een donatie vertrekt ten behoeve van het zogeheten “PICTURE PROJECT” een prachtig belangwekkend initiatief onder leiding van neurochirurg Dr P.C. de Witt Hamer.
Zie de video
Bezoek de website


Voor wat betreft het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan maligne lymfomen, in het bijzonder het Hodgkin lymfoom hebben de contacten met onder andere Dr.G.W.Van Imhoff van het Universitair medisch Centrum Groningen ertoe geleid dat een donatie is verstrekt aan de Stichting Steunfonds UMCG ten behoeve van twee wetenschappelijke onderzoeken van de afdeling Hematologie van het UMCG naar het maligne twee lymfoom, in het bijzonder het Hodgkin lymfoom. Van de voortgang van die onderzoeken brengt het team specialisten onder leiding van Dr W.J. Plattel jaarlijks verslag uit.
In 2019 een donatie gedaan aan de Stichting Maarten van der Weijden Foundation teneinde een tweede elfstedenzwemtocht mogelijk te maken en zo op grote schaal gelden te verwerven voor kankeronderzoek.
In 2019 heeft de stichting besloten tot het tot en met 2026 jaarlijks volledig financieren van het “GRIP”-programma van de Stichting Vu mc cc ten behoeve van de bevordering van de kwaliteit van leven van mensen met een hersentumor. De doelstelling van dit GRIP-programma is om met een interdisciplinair medisch team en leerstoel het nut en de waarde van verschillende kwaliteitsinterventies wetenschappelijk te bepalen, zodat dit van duurzame betekenis kan worden voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van patiënten met een hersentumor. Regelmatig vindt overleg plaats tussen het bestuur van de stichting enerzijds en neurochirurg Prof.Dr P.C.de Witt Hamer en zijn team van onderzoekers en Hoogleraar medische neuropsychologie Prof.Dr.M.Klein en Prof.Dr.G. Kazemier, oncologisch chirurg en directeur van de Stichting Vu mc cc anderzijds over ontwikkelingen en resultaten van dit programma.

4. Financiën

Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar daaropvolgend. De financiële administratie wordt - onder verantwoordelijkheid van het voltallig bestuur - gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de stichting. De stichting is niet omzetbelastingplichtig.
De stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. Het verkrijgen van subsidies wordt uitdrukkelijk niet nagestreefd. De stichting hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële donateurs.
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de stichting interen op (de vruchten van) het vermogen van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van personen die de doelstelling van de stichting een warm hart toe dragen. Dit geschiedt onder meer in de vorm van periodieke schenkingen vastgelegd bij notariële akte en/of schenkovereenkomsten conform het model van de belastingdienst.
De stichting is door de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder van de stichting. Eventuele bestuurskosten worden conform de ANBI-regelgeving zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.

5. Bestuur

Bestuur:

Voorzitter: W.C. Veldman

Secretaris: P.B.M. Westerburger

Penningmeester: H.E. Swartsoverzicht B&L 2017

overzicht B&L 2018

overzicht B&L 2019

overzicht B&L 2020

overzicht B&L 2021

overzicht B&L 2022