Bezoekadres:

Griendtsveenweg 24, 7901 EA Hoogeveen


Postadres:

Griendtsveenweg 24, 7901 EA Hoogeveen


Mailadres:

anitaveldmanfd@icloud.com


Website:

www.deanitaveldmanfoundation.nl


KvK 60719559


IBAN NL40 INGB 0007 2256 06


RSIN nummer 8540 30 839


Stichting de Anita Veldman Foundation

De Stichting de Anita Veldman Foundation (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 20 mei 2014 en heeft als doel het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen en aan de ziekte van Hodgkin danwel aan kwaadaardige hersen tumoren in het bijzonder. Ook stelt de Stichting zich ten doel te voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is.


dit
Deze foto had Anita op haar telefoon staan.

Beleidsplan 2014-2018

1. Inleiding

Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting. Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.


2. Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

  1. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen;
  2. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan de ziekte van Hodgkin dan wel aan een kwaadaardige hersentumor in het bijzonder;
  3. het doen voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het financieel ondersteunen van (de ontwikkeling van) opleidingen en trainingen voor professionals in de zorg gericht op het begeleiden van personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

3. Activiteiten

Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting wordt actief gezocht worden naar projecten en activiteiten die aansluiten bij de doelstelling. Meer in het bijzonder is contact gezocht en onderhouden met specialisten op het gebied van kwaadaardige hersen tumoren teneinde goede informatie te verkrijgen omtrent concreet belangwekkend onderzoek op dat gebied. Zodra deze gevonden is, zal besloten worden of en op welke wijze een of meerdere financiële bijdrage(n) kunnen worden verstrekt.

4. Financiën

Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar daaropvolgend. De financiële administratie wordt - onder verantwoordelijkheid van het voltallig bestuur - gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de Stichting. De Stichting is niet omzetbelastingplichtig. De Stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. Het verkrijgen van subsidies wordt uitdrukkelijk niet nagestreefd. De Stichting hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële donateurs. Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de Stichting interen op de vruchten van het vermogen van de Stichting. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door bijdragen van personen die de doelstelling van de stichting een warm hart toe dragen. Dit geschiedt onder meer in de vorm van periodieke schenkingen vastgelegd bij notariële akte en/of schenkovereenkomsten conform het model van de belastingdienst. Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk gevormd door het legaat afkomstig uit de nalatenschap van Annie Josephine Veldman. De Stichting is door de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder van de Stichting. Eventuele bestuurskosten worden conform de ANBI-regelgeving zichtbaar gemaakt in de Staat van Baten en Lasten.

5. Bestuur

Bestuur:

Voorzitter: W.C. Veldman

Secretaris: P.B.M. Westerburger

Penningmeester: H.E. Swartsoverzicht B&L 2014

overzicht B&L 2015

overzicht B&L 2016